• Cho phép khách hàng đơn giản quản lý hệ thống mọi nơi

Dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng

“NỀN TẢNG QUẢN LÝ CLOUD”

WiFi & Network Management

UNIFI CONTROLLER
Site quản lý toàn bọ các thiết bị Access Point UniFi dựa trên nền tảng đám mây.

Tài khoản đăng nhập demo: unifiwificloud/unifiwificloud

WNMS LIGOWAVE
Site quản lý toàn bộ các thiết bị Access Point LigoWave dựa trên nền tảng đám mây.

Tài khoản đăng nhập demo: admin/admin01

Liên Kết Hỗ Trợ

UBNT AirLink

Web Test Tool

LigoWave Linkcacl

CCTV DDNS Management

Power by Inetsen.com